Programın Yapısı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’ne öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre gerçekleşir. Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak ve ÖSYM tarafından yürütülen merkezi yerleştirme sınavında başarılı olmak ve merkezi yerleştirme sınavı puanlarının Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün ilgili yıla ait taban puanından düşük olmaması öğrenci kabulü için esastır.

2015 ÖSYS Kontenjan ve Yerleştirme Bilgileri için lütfen bakınız.
 


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Lisans Programı, öğrencilerin sosyal ve beşeri bilimler alanına dair temel bilimsel yetkinlikleri kazanmalarını amaçlar. Bu çerçevede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Lisans Programı, öğrencilerin ilgi alanlarına göre belirleyerek geliştirebilecekleri uzmanlık alanlarını içerir.

Bölüm Programı’nın yapısı, ‘Kamu Yönetimi’ ve ‘Siyaset Bilimi’ alanları arasında etkili bir etkileşimi içerdiği gibi, öğrencilerin, belirtilen alanlardan birisinde uzmanlaşabilmelerine fırsat vermektedir. Böylece öğrenciler, ilk iki yıla yayılan temel dersleri; ‘Kamu Yönetimi’ ve ‘Siyaset Bilimi’ disiplinlerinin ortak çerçevesi içinde ele almaktadır.

Program, sosyal bilimler alanının temel derslerinin yanı sıra, özellikle Hukuk Bilimleri alanındaki derslerle de kuvvetle desteklenmektedir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, öğrencilerin, Bölüm içi ve Bölüm dışı seçmeli dersler sayesinde, yalnızca uzmanlık alanlarına dair bilgi ve yeterliliklerini arttırmalarını değil; aynı zamanda öğrencilerin, entelektüel, düşünsel ve kültürel gelişimleri açısından önemli gördükleri dersleri alabilmelerini gözetir.

Bu çerçevede sunulan Bölüm içi seçmeli derslerin programdaki bütün dersler içindeki ağırlığı %69’dur. Bölüm dersleri; Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Kamu Politikaları, Yerel Yönetimler ve Hukuk Bilimleri alanlarından oluşan kapsayıcı bir havuzda yer alır. Öğrenciler derslerini, ilgi alanlarına ve kariyer planlarına uygun olarak belirleme imkanına sahiptir.

Öğrencinin mezun olabilmesi için; toplamda 240 AKTS'yi (165 Ulusal Kredi) başarı ile tamamlayarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen diğer koşulları sağlamış olması gerekmektedir.

Programın ilk dört yarıyılında; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarının temel çerçevesini belirleyen zorunlu statüdeki derslere ağırlık verilmektedir. Zorunlu derslerin yanı sıra; Siyaset Bilimi, Yönetim Bilimleri, Yerel Yönetimler, Kamu Politikaları ve Hukuk alanlarını kapsayan Bölüm içi seçmeli dersler havuzundan veya Bölüm dışı seçmeli dersler (mezuniyete esas toplam AKTS’nin en çok %5’i nispetinde) arasından almak mümkündür.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı’nda; 61’i Bölüm içi seçmeli ders olmak üzere toplam 89 ders yer almaktadır. Bölüm içi seçmeli derslerin programdaki bütün dersler içindeki ağırlığı %69’dur. Mezuniyet için alınması gereken toplam krediler içinde (165 YEREL / 240 AKTS), zorunlu ve seçmeli derslerin kredi oranları şöyledir:

 

Yerel Kredi

    AKTS

Mezuniyet İçin Gereken Toplam Kredi

      165

      240

Zorunlu Ders Kredi Sayısı

  81 (Yerel)

 104 (AKTS)

Seçmeli Ders Kredi Sayısı

  84 (Yerel)

 136 (AKTS)

Zorunlu Ders Kredi Yüzdesi

% 49 (Yerel)

% 43 (AKTS)

Seçmeli Ders Kredi Yüzdesi

% 51 (Yerel)

% 57 (AKTS)

* Mezuniyet için esas olan Ders Kredisinin (240 AKTS) toplamda en fazla %5’ine (12 AKTS) tekabül edecek sayıda ders veya derslerin; bölüm dışından alınması mümkündür. Bu derslerin dili ya “İngilizce” olmalı, ya İspanyolca, Fransızca vb. yabancı dilleri öğreten bir ders olmalı, ya da dili Türkçe ise “seçilen ders en az 1 kredi dahi olsa pratik/uygulama kredisi” (P=1) olan bir ders olmalıdır.

Öğrenciler öğrenim hayatları boyunca en fazla 3 adet SEC kodlu ders alabilirler. Aldığı seçmeli dersten başarısız olduğu takdirde Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 26. Maddesine göre ilgili dersten vazgeçme hakkına sahiptir.